دسته بندی اخبار

میز قرآن قرار گاه تحول اجتماعی

قرارگاه تحول آسیب های اجتماعی، در راستای ماموریت خود نسبت حاشیه شهرها و محله های آسیب پذیر و در معرض آسیب مراکز استانها، در بنیاد فرهنگی اجتماعی خاتم الاوصیاء عجل الله تعالی فرجه تشکیل شد و یکی از رسالت های خود را جهت کاهش آسیب های موجود در این محله ها، ترویج و آموزش آموزه های قرآنی قرار داد. لذا در این راستا مســئولیت میــز قــرآن این قرارگاه بــه جامعـه فرهنگـی قرآنـی عصـر کـه یکـی از نهادهـای مردمـی فعـال در عرصه هـای مختلـف قـرآن کریـم اسـت، سـپرده شد.
جامعــه فرهنگــی قرآنــی عصــر در هماهنگــی بــا قرارگاه تحول آسیب های اجتماعی و بــر اســاس مطالعــات میدانــی صــورت گرفتــه، برنامه هایــی را تحــت عنــوان طــر ح «صراط« در دو حـوزه «آمـوزش و تربیـت» و «تبلیـغ و ترویـج» بـا رویکـرد شبکه سـازی، ایجـاد هســته های کوچــک مردمــی و آموزش و توانمندسازی در ایــن محله ها پیش بینــی نمــود. هدف گــذاری ایــن طــر ح به گونــه ای اســت کــه تمامــی ســنین، از کــودک تــا بزرگسـال مخاطـب ایـن طـر ح باشـند.

اهداف
1. ایجاد بینش قرآنی در سطح عمومی بویژه قشر کودک و نوجوان.
2. کاهش آسیب های اجتماعی محله از طریق فعال سازی ظرفیت خانه و خانواده جهت آموزش و ترویج معارف قرآن کریم.
3. توانمند سازی کنش گران و فعالان قرآنی محلی جهت ایجاد یا گسترش فعالیت های قرآنی محله.
4. ایجاد یا گسترش کمی و کیفی فعالیت¬های قرآنی محله¬ها از طریق فعال سازی گروه های مردمی.
5. شناسایی استعدادها و نخبه¬های قرآنی محله¬ و تلاش برای ارتقا و شکوفایی ایشان.
6. ایجاد نشاط معنوی در عموم مردم به ویژه نوجوانان و جوانان از طریق انس با قرآن کریم.
7. ایجاد همدلی و افزایش روحیه امید و مشارکت در میان مردم از طریق نقش دهی و احساس تاثیرگذاری در فعالیت ها.

ارسال دیدگاه