نمایندگی جامعه عصر در استان خراسان جنوبی

نماینده استان خراسان جنوبی:

جمشید سورگی

راههای ارتباطی:

9155614766

نمایندگی های شهرستان ها

شهرستان خوسف

 • مصطفی رمضانی
  9154956158

شهرستان درمیان

 • محمدرضا حسین زاده
  9159641049‌

شهرستان زیرکوه

 • براهیم عابدینی
  9153615539

شهرستان سرایان

 • علی ابراهیم زاده
  9155662029

شهرستان فردوس

 •  علی نعیمی
  9159354384

شهرستان طبس

 • حسین بخشی
  9162146259

شهرستان بشرویه

 • رسول وکیل زاده
  9251371256

شهرستان سربیشه

 • محمدعلی شفیعی
  9157204408

شهرستان نهبندان

 •  ابراهیم رحیمی
  9157227295

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان