نمایندگی جامعه عصر در استان تهران (جنوب غربی)

نماینده جنوب غربی استان تهران :

جناب آقای جواد رزمی

راههای ارتباطی:

9191352574

نماینده شهرستان ها

جنوب غرب تهران

 • سیدجواد قاسمی
  9125280491

 • غالمحسین جهانگیری
  9126055059

منطقه بهارستان

 • محمد اصالنی
  9129262448

منطقه اسالمشهر

 • محمدرضا آقچه لو
  9196039670

 • اکرم جباری
  9367306955

شهرستان رباط کریم

 • گروه رابطین رباط کریم و نصیرشهر
  عضویت

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان