نمایندگی جامعه عصر در استان تهران (شرق)

نماینده شرقی استان تهران :

علی افضلی

راههای ارتباطی:

9199574060

نماینده شهرستان ها

دماوند

 • امیر حسین علی بابایی
  ۹۳۷۶۳۶۱۵۸۵

آبعلی

 • حمیدرضا رضایی
  9109046874

فیروزکوه

 • مصطفی ساالری
  ۹۳۷۱۷۷۰۲۹۰

آبسرد

 • خانم قمری
  919207789

پردیس

 • خانم کاظمیان
  ۹۱۲۴۷۱۳۳۵۲

رودهن

 •  سید محمد امین موسوی
  9122180471

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان