صفحه اختصاصی استان سمنان

نماینده استان سمنان:

خانم محترم میرحاج

راههای ارتباطی:

9122319683

نمایندگی های شهرستان ها

شهرستان سمنان

 • سمیه آل بویه
  3513846763

 • امیرحسن مرادی
  9128325856
  رابط جلسات خانگی
  استان

شهرستان شاهرود

 • خانم نیره عامریان
  9124735870

شهرستان بیارجمند

 • خانم عالیه سادات آمیقی
  9127320420

شهرستان سرخه

 • خانم اسالمی
  9125324006

شهرستان گرمسار

 •  خانم نجفی
  9198540361

 • گروه جلسات قرآنی گرمسار
  عضویت

شهرستان آرادان

 • فاطمه آشوری
  9024699917

شهرستان میامی

 • زهرا آقایی
  9192735934

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان