معرفی جامعه قرآنی عصر

جامــعه فرهنــگی قرآنی عصر فضایی دوســتانه برای حضور فعـالان قرآنی، گروه‌ها و موسسات قرآنی خودجوش و مردمی است که با همراهی و هم‌افزایی موسسات و فعالان قرآنی، امید آن می‌رود تا الگویی مطلوب و عملیاتی در جریان‌سازی و شروع حرکت‌های خودجوش مردمی در حوزه‌های قرآنی برای همه نهادها و متولیان قرآنی کشور باشد.

اهداف ما

گسترش فرهنگ جبهه ای و اصالت بخشی به فعالیت های قرآنی مردمی

ایجاد زمینه برای تشکیل شبکه نیروی انسانی مومن و انقلابی

تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت، آموزش و ترویج فعالیت‌های قرآنی