نمایندگی جامعه عصر در استان خراسان رضوی

نماینده استان خراسان رضوی:

محمد مروج

راههای ارتباطی:

9156547460

نمایندگی های شهرستان ها

شهرستان سرخس

  • مجید سالارزهی
    9155242773

شهرستان رشتخوار

  •  مرضیه قازانی
    9158926630

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان