نمایندگی جامعه عصر در استان چهارمحال و بختیاری

نماینده استان چهارمحال و بختیاری:

سید عبداهلل میراحمدی

راههای ارتباطی:

9133849656

نماینده شهرستان ها

شهرستان شهرکرد

 • دکتر سجاد شفیعی پور
  9139889427
  مسئول اطلاع رسانی و
  فضای مجازی

 • طاهره امیرخانی
  9138857404
  9160687660
  مسئول و رابط بانوان
  استان

 • ابراهیم احمدی
  9133806603
  دبیر عملیات جلسات
  خانگی قرآن

 • فرهاد بیگی شکاری
  9132850521
  کمیته آموزش ستاد

 • مهدی صادقی
  9103873686
  روابط عمومی جامعه
  عصر استان

 • یعقوب حیدری
  9131858102

شهرستان بروجن

 •  مهدیقلی جعفری
  9221013587

فارسان

 • صمصام احمدی
  9139805102

شهرستان اردل

 • علی اصغر خلیلی
  9162246432

شهرستان لردگان

 • رضا فتاحی
  9135910365

 • گروه جلسات خانگی قرآن 
  عضویت

شهرستان سامان

 •  سیدیونس رضوی
  9140208096

شهرستان فالرد

 • مجید رحمانی
  9136749220

شهرستان میانکوه

 • محمدشفیع قیصری
  9135348979
  طلبه/ بنیان مرصوص

شهرستان منطقه لاران

 • محمدرضا حیدری
  9132822751

شهرستان خانمیرزا

 • پیام سواری
  9198658401

شهرستان بن

 • رحمت اهلل قراخانی
  9198481364

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان

به گزارش روابط عمومی جامعه ایمانی عصر، سیدعبدالله میراحمدی، دبیر جامعه قرآنی عصر استان شامگاه گذشته سوم خرداد در نشست مجازی جوامع قرآنی عصر استان چهارمحال و بختیاری که به یاد