صفحه اختصاصی استان سیستان و بلوچستان

نماینده استان سیستان و بلوچستان:

مهدی فکری

راههای ارتباطی:

۹۱۰۵۴۶۴۰۲۷

نمایندگی های شهرستان ها

شهرستان زاهدان

 •  علیرضا سربیشه ای
  ۹۳۹۱۶۰۳۶۶۵

 • قربانعلی کیخا
  ۹۱۵۱۹۰۳۶۱۴

 • خانم صفرزایی
  ۹۱۵۱۹۱۷۸۱۲

 • خانم سارانی
  ۹۱۵۹۹۰۵۸۳۲

شهرستان زابل

 •  حسن صیادی
  ۹۱۵۸۴۹۹۹۷۸

شهرستان بزمان

 • خانم داودی
  ۹۱۵۱۹۹۳۵۸۱

شهرستان زهک

 •  عیسی جهان تیغ
  ۹۳۶۶۶۳۶۴۵۳

شهرستان بخش احمدی

 •  قدرت الله دهقانی
  ۹۱۷۹۰۴۹۵۳۳

شهرستان بنجارستان

 • خانم سرحدی
  ۹۱۵۶۷۵۵۶۴۳

شهرستان هامون

 •  خانم پیرکمالی
  ۹۰۲۷۶۲۶۰۲۷

شهرستان قعرقند

 •  عرفان جدگال
  ۹۳۹۰۳۸۹۴۹۸

شهرستان چابهار

 • خانم دارابی
  ۹۱۵۱۹۵۶۲۲۹

شهرستان ایرانشهر

 • خانم بامری
  ۹۱۵۶۳۴۵۷۴۳

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

گروه قرانی

اخبار اختصاصی استان