نمایندگی جامعه عصر در استان اردبیل

نماینده استان اردبیل :

مهدی طاهری

راههای ارتباطی:

09141544467

نمایندگی های شهرستان ها

شهرستان اردبیل

 • آذر محمدی
  9148043628
  رابط خواهران استان

 • سجاد طاهر سولا
  9388785485
  روابط عمومی جامعه عصر استان

شهرستان مشکین شهر

 •  فاطمه آبی
  9143558167

 •  غالمحسین صفری
  9149511671
  روحانی

شهرستان کوثر

 •  هادی غفار زاده
  9143558167

شهرستان خلخال

 • سید اسماعیل هاشمی
  9114335034

شهرستان بیله سوار

 • روشن قویدل
  9142932892

شهرستان گِرمی

 • سلماز شهیم
  9145346793
  نماینده جامعه عصر و رابط بنیان مرصوص

شهرستان پارس آباد

 • علی قهرمان پور
  9148047565

شهرستان نمین

 • گروه خانه قرآن زینب کبری(س)

  عضویت

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان