نمایندگی جامعه عصر در استان زنجان

نماینده استان زنجان:

مهری خدیری

راههای ارتباطی:

9127724947

نماینده شهرستان ها

شهرستان زنجان

 • استاد محمدمسعود
  اسماعیلی
  9120670750
  عضو شورای
  مرکزی جامعه عصر
  استان

شهرستان ابهر

 •  آقای جمالی
  9122429656

 • گروه جامعه قرآنی شهرستان ابهر
  عضویت

شهرستان خدابنده

 •  سیدحسن موسوی
  9011258360

شهرستان ایجرود

 • پرویز دوست
  9198435796

شهرستان خرم دره

 • سیدوحید مهدیخانی
  9100312033

شهرستان ماهنشا

 • ابراهیم ملکی
  9124411848

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان