دسته بندی اخبار

مساجد تراز

انقــلـاب اســـامی در مواجهـــه با انبـــوه توطئـــه هـــای پایـــان ناپذیـــر اســـتکبار جهانی و
وابستگان منطقه ای و داخلی علیه زیرســـاختها و جلوه های فرهنگی و اعتقادی نظام،
ناگزیر از اتخاذ تدابیر الزم برای تحکیم باورهای دینی و رشد بصیرت عمومی است.
آنجا که فتنه هـــا یکی پـــس از دیگری چـــون پاره های ســـیاه شـــب، خـــود را تحمیل می
کنند بازگشت به قرآن و مسجد می تواند موجب قوام اندیشـــه ها در برابر تندبادهای
تحریف و تفرقه باشـــد. احیای مســـجد و گســـترش آموزه های قرآن و عتـــرت می تواند
زمینه بهره گیـــری عمومـــی را از معـــارف وحیانی فراهـــم کند و بـــه عنوان پایـــگاه اصیل
و مردمی، خاســـتگاه تربیـــت و معرفی چهره ها و اســـتعدادهای ممتاز شـــود، این نهاد
خودجوش و مردمی، با پیشـــینه روشـــن و ســـاختار منحصر بـــه فردی که دارد ســـبب
تحوالت عظیمی در حرکت توده های مردمی از عصر ظهور اســـام تاکنون بوده اســـت،
لذا به این منظور ، مسجد به عنوان قرارگاه فرهنگی منطقه دیده شده است.
برنامه مســـجد قرآنی تراز انقالب که فاز اول آن بین ســـالهای 1396 تـــا 1398 به اهتمام
جامعـــه فرهنگـــی قرآنی عصـــر درکشـــور اجرا شـــد ، تجربیـــات خوبـــی را عایـــد مجموعه
مقدمه
فرهنگی قرآنی عصر نمود؛ در این فاز که در 57 مســـجد منتخب از سراسر کشور ) 22 مسجد در تهران و
37 مسجد در استانها( اجرا شد برنامه هایی دنبال شد از جمله: ایجاد مهدهای قرآنی امین در مساجد
منتخب، ایجاد دفاتر مشاوره قرآنی در مســـاجد هدف ، پایگاههای حفظ قرآن کریم، برگزاری کرسی های
تالوت قرآن ، پیگیری جلسات قرآنی خانگی مسجد محور ، کرســـی بیان تفسیر ، کرسی شر ح نهج الباغه
و صحیفه سجادیه.
مساجد هدف با کمک نمایندگان جامعه فرهنگی قرآنی عصر در مراکز اســـتانها از بین مساجد فعال و
دارای زمینه اجرای برنامه های مذکور ، شناســـایی شده بعد از تأمین زیر ســـاختهای الزم و برگزاری دوره
های آموزشـــی مورد نیـــاز ، وارد فاز عملیاتی شـــد؛ بدین منظور جلســـات توجیـــه و همراه ســـازی دبیران
ســـتادهای اســـتانی و نمایندگان قرآنـــی در اســـتانها و امامـــان جماعت مســـاجد و عوامل و شـــوراهای
اجرایی و مربیان مساجد منتخب از طریق نشســـتهای متعددی برگزار شد. سپس با برگزاری دوره های
آموزشی مشاوره قرآنی ، بیان تفســـیر ، بیان نهج البالغه ، بیان صحیفه ســـجادیه ، تربیت مربی جلسات
خانگی قرآن کار مساجد شروع شد.
پس از آسیب شناســـی طر ح و بررســـی های کارشناســـی و گزارشـــات واصله، فاز دوم طر ح با تغییر رویکرد
برنامه ای، در کلیه مســـاجدی که امامان جماعت آنها توانایی و اشـــتیاق الزم جهت اجرای این برنامه ها را
دارند، با حمایت های برنامه ای و نرم افزاری الزم از سوی جامعه فرهنگی قرآنی عصر قابل اجرا خواهد بود.
مخاطبان برنامـــه حاضر ، امامان جماعتی هســـتند که عالقمند بـــه اجرای برنامه های قرآنی در مســـاجد
بوده و دغدغه ایجاد مســـجدی در تراز مســـجد النبی )ص( دارند؛ این شـــیوه نامه با همفکری گروهی از
طالب و روحانیونی که تجربه اداره مســـجد و کار قرآنی و فرهنگی در مساجد مختلف کشور داشته اند به
ساده ترین روش ممکن تهیه و تدوین شده اســـت؛ امید می رود گامی باشـــد در اجرای بیانیه گام دوم
انقالب و تشکیل تمدن نوین اسالمی در جامعه اسالمی عزیز .
بدیهی است که هر امام جماعت با مطالعه شیوه نامه حاضر به فراخور حال و امکانات و پتانسیل های
مسجد می تواند قدم به قدم اهداف مورد نظر را عملی کند

ارسال دیدگاه