صفحه اختصاصی استان قم

نماینده استان قم:

جناب آقای نجفی

راههای ارتباطی:

09193336020

نماینده شهرستان ها

شهرستان قم

جناب آقای نجفی

شماره تماس: 09193336020

شهرستان قم

جناب آقای نجفی

شماره تماس: 09193336020

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

طرح

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان قم